خواص فیزیکی پلاستیک ها

عوامل موثر بر خواص فیزیکی یک پلیمر

عوامل موثر بر خواص فیزیکی یک پلیمر عوامل کنترل کننده خواص فیزیکی یک پلیمر HDPEمانند MFR، دانسیته، وزن مولکولی، توزیع وزن مولکولی، کریستالیتی، پیوندهای دو گانه و … هستند. اما سه خاصیت اصلی که خواص فیزیکی را تحت کنترل دارند عبارتند از وزن مولکولی، توزیع آن و دانسیته. گریدهای مختلف HDPE …

بیشتر بخوانید

قدرت هدایت حرارتی و ضریب انبساط حرارتی پلیمرها

قدرت هدایت حرارتی و ضریب انبساط حرارتی پلیمرها یکی از خواص مهم پلیمرها در کاربردهای طراحی توانایی هدایت حرارتی و ضریب انبساط حرارتی آنها است. پلیمرها در مقایسه با دیگر مواد، هدایت حرارتی بسیار اندک و ضریب انبساط حرارتی بزرگی دارند. شکل ۱ این مطلب را نشان می دهد. در …

بیشتر بخوانید

شاخص جریان مذاب (MFI) در پلیمرها

شاخص جریان مذاب (MFI (melt flow index : برای شناسایی خواص پلیمرها، آزمایش های گوناگونی در آزمایشگاههای معتبر انجام میگردد که بعضا بسیاری از این آزمایشات وقت گیر و دارای هزینه های زیادی می باشد. اما در صنعت بعلت لزوم شناسایی سریعتر خواص فرایندی پلیمرها از شاخص (MFI (melt flow …

بیشتر بخوانید

چگالی پلاستیک ها

چگالی پلاستیک ها  جرم واحد حجم یک ماده است که واحد آن گرم بر سانتی متر مکعب و یا پوند بر اینچ مکعب است. این خاصیت برای محاسبه وزن و حجم یک پلیمر در قطعه طراحی شده بکار می رود. چگالی پلیمرها تابعی از وزن مولکولی تک تک مولکول ها …

بیشتر بخوانید