Tag Archives: ساختار مولکولی پلاستیک

عوامل موثر بر خواص فیزیکی یک پلیمر

عوامل موثر بر خواص فیزیکی یک پلیمر عوامل کنترل کننده خواص فیزیکی یک پلیمر HDPEمانند MFR، دانسیته، وزن مولکولی، توزیع وزن مولکولی، کریستالیتی، پیوندهای دو گانه و … هستند. اما سه خاصیت اصلی که خواص فیزیکی را تحت کنترل دارند عبارتند از وزن مولکولی، توزیع آن و دانسیته. گریدهای مختلف HDPE …

بیشتر بخوانید